ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
หัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964670

Research Profile

kannikaa@nu.ac.th
ผศ.ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
รองหัวหน้าภาควิชา

เบอร์โทร 055-964675

Research Profile

ศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

เบอร์โทร 055-964672

 

sutisat@nu.ac.th
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964710

hathairatk@nu.ac.th
ผศ.พงพิทักษ์ ภูติวัตร์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

phongpitakp@hotmail.com
ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

ผศ.ชนสรณ์ ภูเด่นแดน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

Research Profile

ผศ.ดร.อิทธิพล พวงเพชร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

Ittiponnu47@gmail.com
ดร.เขมิสา ศรีเสน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

Research Profile

ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964672

ผศ.ดร.นราวดี ชมภู
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

Research Profile

ผศ.ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964726

Research Profile

ผศ.ดร.วัชรี เที่ยงอยู่
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

นพ.กฤษพล การอำนวย
อาจารย์

เบอร์โทร 

kidandkit@hotmail.com
ผศ.ดร.ศศิประภา ขุนชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

Research Profile

siripan_sathaporn@hotmail.com
ผศ.ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964726

Research Profile

ผศ.ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

Research Profile

ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

Research Profile

ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ
อาจารย์

เบอร์โทร 05596-4670

Research Profile

ผศ.ดร.สังกัป สุดสวาสดิ์
อาจารย์

 เบอร์โทร 055-964673

surachetn@nu.ac.th
ดร.ศศิธร วรรณอุดม
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

sasithornw@nu.ac.th
ดร.จุรีพร รอบุญ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

jureeponr@nu.ac.th
ดร.ปวีณา แก้วมั่น
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964671

paweenak@nu.ac.th
นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
ประสานงานภาคฯ กายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964705

ืnattapong.ohm@gmail.com
นายพิสิฐ แสงอนันตการ
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964723

นางสาวสุรีพร นาคอัง
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964754

นส.บุณณดา ฟักปลั่ง
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964754

นายวรชิต โพธิ์แก้ว
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายสุขุม อุ่นพงษ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายจรัญ ชูกลิ่น
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายธานินทร์ ตรงต่อกิจ
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

Loading