ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงพิทักษ์ ภูติวัตร
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964670

phongpitakp@hotmail.com
ดร.เทวรัตน์ คุ้มจันทึก
รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964670

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
อาจารย์

เบอร์โทร 

siriwan_aoy@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964672

savitreep@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964645

natthiyak@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เครือไวศยวรรณ
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964710

hathairatk@nu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนสรณ์ ภู่เด่นแดน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธพล พวงเพชร
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

Ittiponnu47@gmail.com
ดร.เขมิสา ศรีเสน

เบอร์โทร 055-964675

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

ดร.ขนิษฐา ศรีเมืองวงศ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964672

ดร.นราวดี ชมภู
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

ดร.ปุณิกา นามวงค์สะกุล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964726

ดร.วัชรี เที่ยงอยู่
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ชนะสงค์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964645

นพ.กฤษพล การอำนวย

เบอร์โทร 

kidandkit@hotmail.com
ดร.ศศิประภา ขุนชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964673

siripan_sathaporn@hotmail.com
ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964726

ดร.พิชย จำนงค์ประโคน
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964670

ดร.ชาคริยา พรมสุบรรณ์
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล
อาจารย์

เบอร์โทร 055-964675

ยุทธพงษ์ ทองพบ
อาจารย์

เบอร์โทร 

ดร.สังกัป สุดสวาสดิ์
อาจารย์

เบอร์โทร 

surachetn@nu.ac.th
นางรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
ประสานงานภาคฯ กายวิภาคศาสตร์

เบอร์โทร 055-964705

ืnattapong.ohm@gmail.com
นายพิสิฐ แสงอนันตการ
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964723

นางสาวสุรีพร นาคอัง
นักวิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964754

นายวรชิต โพธิ์แก้ว
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายสุขุม อุ่นพงษ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

นายจรัญ ชูกลิ่น
พนักงานห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทร 055-964752

1,916 total views, 3 views today