สารจากหัวหน้าภาควิชา

ผศ.พงพิทักษ์  ภูติวัตร
หัวหน้าภาควิชา

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาของเราได้เปิดการเรียนการสอนทางสาขากายวิภาคศาสตร์ เรามีความมุ่งมั่นที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลที่มีคุณภาพระดับสากล โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตราฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยมีหลักสูตร

-หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

-หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

คณาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมที่จะสืบสานปณิธานมุ่งพัฒนาให้ภาควิชาก้าวไปข้างหน้า เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา และการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อธุรการของภาควิชา โทร 055-964705

1,307 total views, 1 views today