หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร ชื่อย่อPDF PDF
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ใช้สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2562-2566) วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 (ใช้สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2567-2571) วท.บ.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

Loading