สื่อการเรียนการสอน

การเรียนการสอน
รายวิชา กายวิภาคศาสตรของมนุษย์(415211)
สื่อการเรียนการสอน
Atlas of Human Skeletal System _Update
  ปีการศึกษา 2560
รายวิชา Human Neuroanatomy (413209)
สื่อการเรียนการสอน
แฟ้มรูป Plastination and Slide
CAI
ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem
Nervous System
คู่มือปฎิบัติการ
ตารางสอน Neuro Anatomy 2560
มคอ 3- 413209 Human Neuroanatomy 2560
 ปีการศึกษา 2561
 รายวิชา Human Neuroanatomy (413209)
สื่อการเรียนการสอน
แฟ้มรูป Plastination and Slide
CAI
ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem
Nervous System
คู่มือปฎิบัติการ
ตารางสอน Neuro Anatomy 2561
มคอ 3- 413209 Human Neuroanatomy 25611
ปีการศึกษา 2562
รายวิชา Human Neuroanatomy (401209 และ 413209)
สื่อการเรียนการสอน
แฟ้มรูป Plastination and Slide
CAI
ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem (เก่า)
ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem (ใหม่)
Nervous System
คู่มือปฎิบัติการวิชาประสาทกายวิภาคศาตร์

Loading