ปรัชญาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
" วิชาการเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัย เพื่อพัฒนาไทย ก้าวไกลสู่สากล “