มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้พระราชทานความเป็นไทความสงบความผาสุกแก่ปวงชนชาวไทยมาแล้วในอดีต ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมุ่งเน้นที่จะสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชาโดยค้นคว้าและสะสมองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุข รวมทั้งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป

ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในการดำรงชีวิตและสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบและสันติสุข รวมทั้งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

Produce graduates with academic excellence and morality, be a good role model in living and creating a society to create peace and peace Including focusing on preserving natural resources, the environment, arts and culture and traditions

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม”

Identity of Naresuan University "University of Innovation"

อัตลักษณ์ของนิสิต

ตัวบ่งชี้

คนดี
เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและความถูกต้อง   

 

 1. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 2. มีจิตสาธารณะ
 3. มีทัศนคติเชิงบวก
 4. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และความถูกต้อง

คนเก่ง
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขา
วิชาการที่ถนัด  มีทักษะการเรียนรู้  ตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ อย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 1. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์  
 3. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
 5. มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
 6. มีความสามารถทำงานเป็นทีม
 7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาส่วนตัว
 8. มีความสามารถในการแก้ปัญหาการงาน

มีวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ 

 

 1. มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
 2. มีพฤติกรรมที่ดีในการเรียน ขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
 3. มีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต
 4. ยอมรับและปฏิบัติตนตามระเบียบ และข้อบังคับของสังคม

ภูมิใจในชาติ
มีความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ร่วมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมร่วมรักษ์ความเป็นไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 1. มีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีส่วนร่วมในการสืบทอด ภูมิปัญญาไทย
 2. มีค่านิยมในการแสดงความเป็นไทย ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
 3. ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
 4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา 4.0
Aims to develop Naresuan University to become a higher education institution 4.0.

เป้าหมาย (Goal)

1. พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Develop and create innovation)
2. บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญา (Integration to strengthen wisdom)
3. อุดมศึกษาชั้นนำก้าวสู่สากล (Leading higher education to go international)

ค่านิยมหลัก (Core Value) : 3 I

1. มีความเป็นสากล (Internationalization)

2. มีนวัตกรรม (Innovative Products)

3. บูรณาการการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย (Integrative Team and Networking)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

1. ชุมชนเข้มแข็ง (Strong Community)

2. พึ่งตนเองได้ (Self-Sufficient)

3. สามารถแข่งขัน (Competitive)