ประวัติความเป็นมาภาควิชากายวิภาคศาสตร์

     ในระยะเริ่มต้นทิศทางของโครงการ การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2539 ได้มีการจัดรูปแบบองค์กร และแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกเป็นส่วนต่างๆ สำหรับส่วนที่เป็นภาควิชาประกอบด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาชีวเคมี ซึ่งในขณะนั้นรายวิชากายวิภาคศาสตร์ได้ถูกบรรจุให้อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตสาขาแพทยศาสตรสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ต่อมาจากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 73(6)/2541 วันที่ 15 สิงหาคม 2541เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรการบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็นสำนักวิชา 5 สำนัก คือ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ 1 ศูนย์วิจัย คือ ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายวิภาคศาสตร์ได้ถูก จัดตั้งขึ้นโดยอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารด้านสาขาวิชา พื้นฐานทางการแพทย์ (pre-clinic)ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งได้เปลี่ยน เป็นคณะแพทยศาสตร์ ในเวลาต่อมา และสาขากายวิภาคศาสตร์ก็ได้ถูกเปลี่ยนฐานะเป็นภาควิชากายวิภาคศาสตร์ตามลำดับ ภายใต้การบริหารองคณะแพทยศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ pre-clinic ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ทั้งหมด ได้แก่ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ พัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ และเวชพันธุศาสตร์ ต่อมา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับ pre-clinic ให้กับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในขณะนี้ ซึ่งได้แก่ นิสิตสาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสหเวชศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และมุ่งเน้นสนับสนุนงานวิจัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและที่สำคัญเพื่อปฏิรูปให้องค์กรมีระบบการบริหารที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขา ที่รับผิดชอบการเรียนการสอนระดับ pre-clinic จึงได้ถูกโอนย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์