หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร

 

 

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

1.     มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาสศาสตร์การแพทย์

2.     สามารถสอบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

3.     สามารถเข้าร่วมกิจกรรม หรือให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมทางวิชาการ และวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างสม่ำเสมอ และเต็มใจ ตามจำนวนครั้งที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

4.     ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

5.     ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ

6.     มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

7.     ผู้สมัตรต้องเป็นนิสิตที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรือทุนพัฒนาบุคลากรหรือทุนอื่นๆ ที่สนับสนุนค่าเล่าเรียน หรือค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเป็นนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยหรือทุนพัฒนาบุคลากร หรือทุนอื่นๆในระหว่างที่กำลังศึกษาจะไม่มีสิทธิรับเงินสนับสนุนการศึกษาตามประกาศนี้ภายหลังการได้รับอนุมัติทุน

 

 

เงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา

1.     การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในแต่ละปีการศึกษา

2.     การพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจะพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.     ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องส่งรายงานผลการศึกษาและรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์อย่างน้อยของแต่ละปีการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและหรือคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความเห็นชอบ

4.     ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องระบุการได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ชัดเจนในผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่และวิทยานิพนธ์ที่แสดงผลงานของผู้รับทุน

 

 

 

 

การพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอชื่อพร้อมประวัติและผลการเรียนของผู้สมควรได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนตามเกณฑ์ที่กำหนดและเสนอคณะกรรมการประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้ความเห็นชอบ

สัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษา

ผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีตามแบบฟอร์มที่กำหนดหากผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษายุติการศึกษาหรือไม่สำเร็จการศึกษาโดยไม่มีเหตุอันควรผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต้องชดใช้จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับให้กับคณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การระงับการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา

หากผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษามีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาตามความเหมาะสมและให้ถือเป็นที่สุด