ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์จากร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์จากร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 ต.ค. -1 พ.ย. 2562 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 055964705, FAX 055964770

Loading