ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ –  ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ –  ๑๒.๔๐ น. ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๓๐๑ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading