หน่วยรับบริจาคร่างกาย ขอยกเลิกและงดการรับหนังสือพินัยกรรมฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์

 

หน่วยรับบริจาคร่างกาย ขอยกเลิกและงดการรับหนังสือพินัยกรรมฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายมาแสดงความจำนงบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ณ หน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

Loading