คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เดินทางไปนิเทศนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เดินทางไปนิเทศนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ตามสถานที่ฝึกงานต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกภาคส่วนในแหล่งฝึกงาน ที่ได้ช่วยให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริง ฝึกฝน อบรมและให้ความเมตตาแก่นิสิต ช่วยกันหล่อหลอมเพื่อให้ได้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและจริยธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Loading