คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากภาควิชาฯ และสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากภาควิชาฯ และสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ไปออกหน่วยบริการวิชาการ “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและการมีศีลธรรมในการเรียนรู้มหกายวิภาคของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านสุเม่น และหมู่บ้านชาวเผ่าลีซอ ตำบล แม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

« ของ 2 »

 

Loading