คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาต่อไป

 

Loading