ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.รัชนี ชนะสงค์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.รัชนี ชนะสงค์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์

Loading