ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ สัตววิทยา แพทย์แผนไทย ชีววิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ สัตววิทยา แพทย์แผนไทย ชีววิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

Loading