กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ณ แหล่งฝึกทั่วประเทศ

Loading