โครงการเสริมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของนิสิต (กว.104/65)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดโครงการ เสริมทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยของนิสิต (กว.104/65)

Loading