โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีร่างอาจารย์ใหญ่เข้าประกอบพิธีพระราชทานเพลิงฯจำนวน ๖๓ ร่าง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้แทนท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร) มาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ญาติอาจารย์ใหญ่ บุคลากรดีเด่น และจุดไฟพระราชทานเพลิง อีกทั้งยัง ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตเรียนดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร. สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตประพฤติดี พร้อมเป็นตัวแทนญาติอาจารย์ใหญ่และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (กรณีพิเศษ)

Loading