ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม MD 417 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Loading