ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์, ดร.นพดล จำรูญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสหเวชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์, ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

Loading