ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง คำศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย จำนวน 60 คน เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ ทุนการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ ทดลองทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต

Loading