ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ
👱‍♂️ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ (Scopus Q3) เรื่อง “Histological organization of tephritid fruit flies
(Diptera, Tephriridae) from Thailand”
วารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol.
45 (3), 348–355
Link https://sjst.psu.ac.th/journal/45-3/6.pdf
…………………………………………………………………………………………………………
Congratulations to Dr. Natthawut Charoenphon on the publication in an international journal (Scopus Q3) Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University
Link Link https://sjst.psu.ac.th/journal/45-3/6.pdf

Loading