โครงการปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ต่อร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์, ผศ.ดร.ชยพล ศรีพันนาม หัวภาควิชาชีวเคมี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมโครงการปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดโครงการปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตแพทย์ต่อร่างอาจารย์ใหญ่ในครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ ได้กล่าวคำปฏิญาณจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ เพื่อเป็นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิตแพทย์ และระลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งเสียสละตนให้นิสิตแพทย์ได้ศึกษาและเรียนรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยนิสิตแพทย์ได้ร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและวางพวงมาลัยบนร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงความรู้คุณ โดยมีคณาจารย์คอยช่วยแนะแนวทางการเรียนในแต่ละโต๊ะปฏิบัติการ เพื่อให้แนวทางในการเรียนรู้การศึกษาวิชาชีพแพทย์ต่อไป

Loading