หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อการจัดงานหลัก “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : BIO-Circular-Green Economy” Theme : Discover Med Sci ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง SC1-210 อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
————————————————————-
โดยคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภาควิชาชีวเคมี และภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกิจกรรมดังนี้ 🔬🧬🧫
💫“ตะลุยโลกของร่างกาย” ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
💫“โลกของจุลินทรีย์และปรสิต” ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
💫“ยาหม่องสมุนไพร” ภาควิชาชีวเคมี
💫“มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์” ภาควิชาสรีรวิทยา
📍 ติดตามกิจกรรมหน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ที่เพจ “โมก” https://www.facebook.com/profile.php?id=100075750297633 และ youtube channel “โมก” https://www.youtube.com/@user-hy2be5th2j/featured

Loading