กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 22

วันที่ 22 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 22 ณ โถงแก้ว ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** เวลา 08.00 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี และร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 22 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ นิสิตปัจจุบัน ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าฯที่ผ่านมาโดยต่อเนื่อง รวมถึงจากการจัดงานไข่บินคืนถิ่น 22 ปี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดย พิจารณามอบทุนการศึกษาให้นิสิตตัวแทนอัตลักษณ์นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านการสมัครและสัมภาษณ์โดยคณาจารย์ฝ่ายพัฒนานิสิต และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมจำนวน 5 ทุน ทุนละ 4,000 บาท ได้แก่ SMART-Soul student: น.ส.อณิษา สอนสุวรรณ์ นิสิตสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ชั้นปีที่ 3 SMART-Mindset student: น.ส.รัตฐนา เรืองฤทธิ์ นิสิตสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 SMART-Attitude student: น.ส.นูรเดียนา บินเซ็ง นิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 3 SMART-Responsibility student: น.ส.จันธิมา เพชร์ทราย นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3 SMART-Trainable student: น.ส.มนทกานต์ หมื่นนรินทร์ นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนการศึกษาต่อเนื่องปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
** เวลา 13.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร รวมถึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ “ณ วันวาน แห่งความพากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” พิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุลากรดีเด่น ทั้งบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนิสิตบัณฑิตศึกษที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
*** ในโอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงขอขอบพระคุณรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัย และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้ทุกๆท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป

Loading