ขอแสดงความยินดี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
👩‍🦰ดร.เขมิสา ศรีเสน (อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
👨‍🦰ผศ.สุทัศน์​ ดวง​จิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา)
👨‍🦰ผศ.ชนสรณ์ ภูเด่นแดน​ (อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
และคณะวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ (TCI 1)
เรื่อง “PRELIMINARY STUDY OF SEX IDENTIFICATION FROM CLAVICLES IN A THAI POPULATION”
วารสาร Life Sciences and Environment Journal

Loading