ต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ และร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรศักดิ์ แก้วก่อง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ และร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน ได้แก่กิจกรรมการแนะนำหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้อง MD 235 และกิจกรรมฐานการให้ความ ณ ห้องปฏิบัติการ MD 518/1, MD 231/1, MD 346, MD 423 และห้องปฏิบัติการ MD 513 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
————————————————————————-
โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ ดังนี้
👉ฐานที่ 1 “ตะลุยโลกของร่างกายมนุษย์”
โดย คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
👉ฐานที่ 2 “โลกของจุลินทรีย์และปรสิต”
โดย คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
👉ฐานที่ 3 “น้ำตาลในปัสสาวะ”
โดย คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาชีวเคมี
👉ฐานที่ 4 “มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์”
โดย คณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสรีรวิทยา
👉ฐานที่ 5 “ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”
โดย คุณชยุต หน่อแก้ว สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
👉ขอขอบคุณ พี่ๆนิสิตผู้นำฐานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading