ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ🎉
👩ผศ.ดร.อชิรญา ธรรมศักดิ์ชัย
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus Q1)
เรื่อง “Innovative Electrospun Nanofiber Mats Based on Polylactic Acid Composited with Silver Nanoparticles for Medical Applications”
วารสาร : POLYMERS
Link : https://www.mdpi.com/2073-4360/16/3/409

Loading