ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล พวงเพชร อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล พวงเพชร อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

1,414 total views, 3 views today