โครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งคืนวันเสาร์เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นประธานในพิธี
ส่วนของวันอาทิตย์ มีการแสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มาเป็นประธานในพิธี และในช่วงพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี มาเป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ และจุดไฟพระราชทานเพลิง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.สุชาติ เมืองแก้ว มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของภาควิชา รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบเกียรติบัตรนิสิตเรียนดี และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนิสิตประพฤติดี และกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในการพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ)

 

163 total views, 1 views today