การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 และเป็นการรักษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังในการนำผลการประเมินตรวจสอบประเมินคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง #ภาพบรรยากาศ

Loading