โครงการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การฝึกงาน/สหกิจศึกษา/สหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams มีนิสิตร่วมนำเสนอผลงานจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมและชีววิทยาโมเลกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาพยาธิวิทยากาบวิภาค รวมกว่า 141 ผลงาน ทั้งนี้ยังมีนิสิตที่ได้รับรางวัลการนำเสนอจากสาขาวิชาต่าง ๆ

Loading