ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) Version 4.0 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2566 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (IQA) Version 4.0 ปีการศึกษา 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ และ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา เป็นประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล และ ผศ.ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ เป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้

Loading