กิจกรรมการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสิต ในรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การเเพทย์ ได้จัดกิจกรรมการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนิสิต ในรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพพยาธิวิทยากายวิภาค ปีการศึกษา 2566
✨🔬โดยได้รับความอนุเคราะห์เเหล่งฝึกทั้งจากภาครัฐเเละเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 21 เเห่ง ได้เเก่
1. สถาบันพยาธิวิทยา กรมการเเพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
3. สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ
4. โรงพยาบาลราชวิถี
5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
6. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
7. โรงพยาบาลนครปฐม
8. โรงพยาบาลชลบุรี
9. โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมเเพทย์ทหารเรือ
11. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
12. โรงพยาบาลพุทธชินราช
13. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
14. โรงพยาบาลลำปาง
15. โรงพยาบาลนครพิงค์
16. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
17. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
18. โรงพยาบาลศูนย์ขอนเเก่น
19. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
20. บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health กรุงเทพฯ)
21. ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ N Health สาขาเชียงใหม่
ทางภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณทุกๆ แหล่งฝึกประสบการณ์เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Loading