ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับงานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย โดยให้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับฟังการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แนะนำหลักสูตร โดย ผศ.ดร.นารีลักษณ์ นาแก้ว, ผศ.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์, ดร.สมภพ พินิจ, ดร.จุรีพร รอบุญ และนายแพทย์กฤษพล การอำนวย ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้อง MD 331 อาคารคณะวิทยาศาาสตร์การแพทย์

Loading