ขอแสดงความยินดีกับ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
👨‍🦰ผศ.สุทัศน์​ ดวง​จิตร (อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา)
👩‍🦰ดร.เขมิสา ศรีเสน (อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
👨‍🦰ผศ.ชนสรณ์ ภูเด่นแดน​ (อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
และคณะวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ
เรื่อง “Sex Determination from the Mandible of the Northeastern Thai Population: compared between Conventional and Radiographic Measurements”

Loading