ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิติยา คงทอง และ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิติยา คงทอง และ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus Q2) เรื่อง “ Size distribution and organ development of the hooded oyster,
Saccostrea cucullata (Born, 1778) from Libong Island, Thailand ”
วารสาร ScienceAsia
49(2023): 918-926
Link doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2023.095
…………………………………………………………………………………………………………
Congratulations to Kitiya Kongthong and Dr. Natthawut Charoenphon on the publication in an international journal (Scopus Q2) Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University
Link doi: 10.2306/scienceasia1513-1874.2023.095

Loading