คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์สด ในประเด็นเรื่อง “การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา” ในรายการ ห้องนั่งเล่า ทางสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์สด ในประเด็นเรื่อง “การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา” ในรายการ ห้องนั่งเล่า ทางสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก
—————
สำหรับการรับบริจาคร่างกายนั้น มีหน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานที่รับบริจาคร่างกายหลังจากเสียชีวิตแล้วสำหรับให้นิสิตสาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้ ซึ่งร่างอาจารย์ใหญ่ทุกร่างที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ต้องได้มาจากผู้ที่ได้แสดงความจำนงบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
ขณะนี้หน่วยรับบริจาคร่างกาย ได้ขอยกเลิกและงดการรับหนังสือพินัยกรรมฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายต้องมาแสดงความจำนงบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ณ หน่วยรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยตนเองเท่านั้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา เพื่อลดปัญหาการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง การส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ป้องกันมิจฉาชีพนำหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกายไปจำหน่ายหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ประสงค์บริจาคร่างกาย
📍โดยผู้ที่มีความประสงค์บริจาคร่างกาย สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังลิงค์นี้ https://www.medsci.nu.ac.th/?page_id=2462

Loading