กิจกรรมสร้างความผูกพัน และการสื่อสารองค์กรกับบุคลากรและพันธมิตร (กิจกรรมผู้บริหารพบภาควิชากายวิภาคศาสตร์)

กิจกรรมสร้างความผูกพัน และการสื่อสารองค์กรกับบุคลากรและพันธมิตร (กิจกรรมผู้บริหารพบภาควิชา)
———————
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง MD 148 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ได้พบปะบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้ในการบริหารงานของคณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

Loading