การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (A Read more

Loading

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์จากอาจารย์ใหญ่ และความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับการเกิดโรคที่สำคัญในผู้สูงอายุชุมชนตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย Read more

Loading

การประชุมเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตามกระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา

มื่อวันที่ 26 กรกฏาคม  2565 ได้มีการประช Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดโครงการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ภาควิชากา Read more

Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตรา Read more

Loading

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ มอบเงินบำรุงโรงเรียนวัดจูงนาง ที่ใช้เป็นสถานที่ในการจอดรถในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 หัวหน้าภาคว Read more

Loading

พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพยาธวิทยากายวิภาค รุ่นที่ ๙ และหลักสูตรวท.ม.สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จัดโดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2556 ภาค Read more

Loading